آثار مترجم

شش نام زیبایی

این کتاب بر محور بحث‌هایی دربارۀ کلمات ناظر به زیبایی در شش زبان سامان یافته است بیوتی (انگلیسی): متعلَق تمنا یافا (عبری): درخشش، شکوفایی سوندارا (سانسکریت): کل، مقدس تو کالُن (یونانی): ایده، ایدئال وابی-سابی (ژاپنی): فروتنی، ناتمامی هوژو (ناواهو): سلامت، هماهنگی همان‌طور که این کلمات نشان می‌دهند، آن جنبه‌هایی از […]

فضیلت‌های اجتماعی به روایت مدرسۀ دوباتن

فضیلت‌‌های اجتماعی دربارۀ مهارت‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که اگرچه ممکن است ساده به نظر بیایند و از فرط سادگی هیچ‌کجا تدریس نشوند، اما تصویر ما را در جمع می‌سازند و به ما در تعامل با دیگران هویت و تشخص می‌دهند؛ اینکه همدلی کنیم، به‌قدر کافی خودخواه باشیم، از خجالت […]