آثار مترجم

تجربیات مدرسۀ سادبری‌ولی؛ به روایت دست‌اندرکاران یکی از قدیمی‌ترین مدارس دمکراتیک دنیا

ما کل کشور را زیرورو کردیم تا مدرسه‌ای پیدا کنیم که با خواسته‌هایمان جور دربیاید. به همه‌جا سر زدیم، مدارس مختلفی را دیدیم و درموردشان اطلاعات زیادی کسب کردیم، اما درنهایت دست خالی برگشتیم. ما عمیقاً باور داشتیم که نظام آموزشی موجود صدماتی جبران‌ناپذیر به کودکان می‌زند. حس می‌کردیم باید […]