آثار مترجم

فرهنگ، آموزش و نظریۀ اجتماعی در اندیشۀ کانت

سه موضوع عمده‌ای که در این کتاب بررسی شده – یعنی بنا نهادن فرهنگی که حول احترام به آزادی انسان صورت‌بندی شده باشد؛ اشتیاق به توسعۀ علم تعلیم‌وتربیت به‌نحوی‌که به پیشرفت بشریت کمک کند؛ و بذرهای نظریۀ نوین اجتماعی – مطالب فراوانی برای درک ظرفیت میراث فلسفی کانت فراهم می‌آورد. […]