مجموعه‌ها

مطالعات حکمرانی و سیاستگذاری

 

وجود دولت مدرن از الزامات جامعۀ مدرن است. بدون چنین دولتی، جامعه امکان حل مسائل پیچیده‏ای که هر روز با آن روبه‌رو می‏شود  نخواهد داشت. در باور بسیاری از مردم، ادارۀ دولت مدرن امری است ساده که حداکثر نیازمند سلامت مالی و توانایی مدیریتی است، توانایی‌ای که عموماً غریزی و خدادادی تصور می‏شود. اما واقعیت امر این است که دولت مدرن سازمانی پیچیده و اداره آن نیازمند تخصصی مستقل است. این تخصص فراگرفتنی است و مواجهۀ درست با موضوعات سخت و دشوار جامعۀ مدرن منوط به ممارست و تمرین در دانش‌ها و تخصص‌های مربوط به حکمرانی و سیاستگذاری است. حاکمی‏ توانمند بودن و سیاستگذار موفق بودن دیگر تنها با فعالیت‏های سیاسی یا مطالعه اخبار روز ممکن نیست، بلکه نیازمند شناخت عمیق مباحث مرتبط با اقتصاد بخش عمومی، خط‏مشی‏گذاری عمومی و مدیریت دولتی است. تلاش آن است که در کتاب‌های این مجموعه هم یافته‏های روزآمد حکمرانی شود و هم تا جای ممکن از زبان کاملاً تخصصی و فنی پرهیز شود تا کتاب‌ها برای همۀ کسانی که علاقه‏مند به شناخت دولت مدرن و ریشه‏های مشکلات جامعه فعلی‌اند قابل‌استفاده باشد.

حکمرانی: مقدمه‌ای بسیار کوتاه

بی‌شک محبوبیت واژۀ «حکمرانی» تا حد زیادی مدیون تناسب آن با تغییرات جهانی است. در جامعۀ مدنی حکومت به میزانی درخور توجه به سازمان‌ها وابسته است و به واسطۀ پیوندهای بین‌المللی محدودتر شده است. از یک سو، بخش عمومی در بسیاری از حکومت‌ها از سلسله‌مراتب بوروکراتیک به سمت بازارها و […]

پوپولیسم ایرانی

یکی از اموری که آقای احمدی‌نژاد را متفاوت از دیگر مسئولان دولت در گذشته می‏ کند این است که مخالفت عمومی با شخص ایشان خیلی زیاد بوده اما اقداماتش در مقایسه با ظاهر، گفتار و شخصیتش کمتر مورد نقد قرار گرفته است. مقصود از این حرف آن است که حجم […]