آثار پدیدآور

نبرد سیم‌ها؛ رسانه‌های جدید و قدرت در عصر قاجار و پهلوی

موضوع محوری این جستار مطالعۀ فرایند بازآفرینی دو سیستم ارتباطی در ایران و پیامدهای آن در سطح اجتماعی، خصوصاً درمورد روابط قدرت، است. این دو سیستم عبارت‌اند از تلگراف و رادیو-تلویزیون. این تکنولوژی‌ها شیوه‌های عمل ارتباطی متفاوتی را ممکن می‌سازند. تلگراف ارتباطی نقطه‌به‌نقطه یا فردبه‌فرد را ممکن می‌کند. هر فرد […]