آثار پدیدآور

دمکراسی در اسلام

با مشاهدۀ رفتار دولت‌هایی که خود را اسلامی می‌نامند، این پرسش مطرح می‌شود که «آیا اسلام با دمکراسی سازگار است؟» و مرتبط با آن اینکه «آیا اسلام با حقوق بشر سازگار است؟». تجدید حیات غیرمنتظرۀ اسلام و ورود آن به سیاست، که در ربع آخر سدۀ بیستم آغاز شد و […]