آثار پدیدآور

درآمدی به تحلیل سیاست اجتماعی

تحلیل سیاست اجتماعی عرصه‌ای گسترده برای انجام پژوهش‌های کاربردی و بازخوانی و توسعۀ دانش نظری در زمینۀ سیاست اجتماعی است. مجموعه‌ای متنوع از رهیافت‌ها، روش‌ها و مدل‌های تحلیل در کنار یکدیگر ماهیت تحلیل سیاست اجتماعی را شکل می‌دهند. تحلیل سیاست می‌تواند ماهیتی چندسطحی (محلی، ملی و بین‌المللی) داشته باشد و […]