آثار پدیدآور

شش نام زیبایی

این کتاب بر محور بحث‌هایی دربارۀ کلمات ناظر به زیبایی در شش زبان سامان یافته است بیوتی (انگلیسی): متعلَق تمنا یافا (عبری): درخشش، شکوفایی سوندارا (سانسکریت): کل، مقدس تو کالُن (یونانی): ایده، ایدئال وابی-سابی (ژاپنی): فروتنی، ناتمامی هوژو (ناواهو): سلامت، هماهنگی همان‌طور که این کلمات نشان می‌دهند، آن جنبه‌هایی از […]