آثار پدیدآور

پل ریکور

پل ریکور از مهم‌ترین متفکران انتقادی قرن بیستم است. «نظریۀ خوانش» یا هرمنوتیک او مرزهای خوانش آثار ادبی را فرسنگ‌ها پشت سر گذاشته و به‌شکل نظریه‌ای برای خوانش «زندگی» درآمده است. درنتیجۀ این امر، آثاری چون فلسفۀ اراده، قاعدۀ استعاره، زمان و روایت و خویشتن همچون دیگری بر گسترۀ وسیعی […]