آثار پدیدآور

هوسرل هایدگر مرلوپونتی

نظریهٔ معرفت در پدیدارشناسی: هوسرل، هایدگر، مرلوپونتی

این کتاب تلاشی است نظری و تاریخی برای فهم و تبیین دیدگاههای معرفت‌شناسانۀ سه تن از بزرگترین چهرههای اخیر در تاریخ فلسفۀ غرب: هوسرل، هایدگر و مرلوپونتی. نویسندۀ کتاب میکوشد با کنار هم قرار دادن آرای این سه متفکر و توجه به شباهتها و تفاوتهای آرای آنان و همچنین قرار […]