آثار پدیدآور

فضیلت: بررسی‌های اخلاقی و معرفت‌شناختی

فضیلت چیست و فضایل چه تفاوتی با رذایل دارند؟ آیا فضیلتمندان بهتر از ما زندگی می کنند؟ بیشتر می دانند؟ آیا ما می توانیم فضیلتمند شویم؟ اگر بله، چگونه؟ هتر باتلی در مقدمۀ خلاقانه و گیرای خود بر این موضوع استدلال می کند که فضیلت اقسامی دارد. برخی فضایل جهان […]