آثار پدیدآور

انقلاب ایران: ریشه‌های ناآرامی و شورش

پرسش این پژوهش صریح و روشن است: چرا در سال 1357 در ایران انقلاب شد؟ نویسندۀ کتاب کوشیده است با اتخاذ رویکرد نظری متفاوت، و به‌تبع آن جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها، پژوهش خود را از دیگر پژوهش‌های مرتبط متمایز کند. به‌لحاظ نظری، این پژوهش مبتنی بر دیدگاه ترکیبی بدیعی است. […]