آثار پدیدآور

چگونه خوب زندگی کنیم؟

یکی از حیطه‌هایی که ارسطو آثار بسیار مهمی در آن از خود به جا گذاشته «فلسفۀ عملی» است و مهم‌ترینِ این آثار در حوزۀ فلسفۀ اخلاق یا همان اخلاق‌شناسی است، و اخلاق نیکوماخوس اثر اصلی و مشهور او در این زمینه است. اگر خوانندۀ غیرحرفه‌ایِ فلسفه بخواهد اثری از حرفه‌ای‌ترین […]