آثار پدیدآور

پوپولیسم ایرانی

یکی از اموری که آقای احمدی‌نژاد را متفاوت از دیگر مسئولان دولت در گذشته می‏ کند این است که مخالفت عمومی با شخص ایشان خیلی زیاد بوده اما اقداماتش در مقایسه با ظاهر، گفتار و شخصیتش کمتر مورد نقد قرار گرفته است. مقصود از این حرف آن است که حجم […]