آثار پدیدآور

مخنویس: یادداشت‌های یک پزشک اعصاب دربارۀ جهانِ انسان

مخنویس نگاهی است به انسان و جهانِ او از پشت عینک ژن و نورون؛ نگاهی به مغز، جامعه، انسان، فرهنگ، تکامل و ژن وقتی همه را در یک سینی چیده باشند. اینجا قرار نیست همۀ دیدگاه‌ها مطرح شوند، بلکه به‌خاطر شغل و تخصص نویسنده، قرار است اخلاق و جنسیت و […]