آثار پدیدآور

جستارهای زیبایی‌شناختی

باریک‌اندیشی‌های دیوید هیوم ذهن هر جست‌وجوگر تیزچشم اقلیم خِرد را بازتر می‌کند و به حیرت و تحسین وامی‌دارد. ازجمله می‌توان به آرا و نظراتش در باب هنر و زیبایی اشاره کرد. اما هیوم آرای زیبایی‌شناختی‌اش را در کتابی مستقل نظم‌ونسق نبخشیده و عرضه نکرده است. نظرات او را در این […]