آثار پدیدآور

استیون اسپیلبرگ و فلسفه

اگر فلسفه‌ورزی مستلزم اقامۀ برهان و دفاع از مقدمات و تحلیل منطقی پیش‌فرض‌‌هاست، به نظر می‌رسد در نقطۀ مقابل کاری است که بینندۀ عادی فیلم انجام می‌دهد. اگر چنین است، پس به چه معنا می‌توان از رابطۀ سینما و فلسفه سخن گفت؟ آیا سینما می‌تواند منشأ فلسفه‌ورزی باشد؟ آیا سینما […]