آثار پدیدآور

گفت‌وگویی دربارۀ متافیزیک زمان

-: زمان از آن دسته چیزهایی نیست که علت چیزی باشد. زمان واقعاً علت پیر شدن نیست، یا علت به صدا درآمدن زنگ ساعت. زمان مرجع متغیر «t» در قانون‌های اصلی فیزیک است. -: بله، اما مشکلی وجود دارد. به صورتِ تعریف دقت کن؛ شبیه به تعریفی است که می‌گوید […]