هیئت مدیره

(به ترتیب الفبایى)

سحر ترهنده
مالک حسینى
حسین خندق‌آبادى
حسین شیخ‌رضائى (مدیر)
بابک عباسى
میثم محمدامینى
حسین معصومى همدانى
محمدمنصور هاشمى